Oświadczenie firmy Demilec

Zostań wykonawcą    //    Znajdź wykonawce

Oświadczenie firmy Demilec

Demilec Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwraca uwagę, iż oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich stanowi czyn nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest również wprowadzenie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone powyżej, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Art. 13 ust. 1 Ustawy nakazuje traktować jako czyn nieuczciwej konkurencji naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Wreszcie, zgodnie z art. 14 Ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Wiadomościami, o których mowa powyżej, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

 • osobach kierujących przedsiębiorstwem;
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
 • stosowanych cenach;
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Równoznaczne z rozpowszechnianiem wiadomości, o których mowa powyżej, jest również posługiwanie się:

 • nieprzysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami albo innymi informacjami o kwalifikacjach pracowników;
 • nieprawdziwymi atestami;
 • nierzetelnymi wynikami badań;
 • nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub oznaczeniach produktów lub usług.

W razie naruszenia lub zagrożenia jednym z ww. czynów interesów Demilec Polska S.A., spółka  skorzysta z przysługujących jej na mocy art. 18 ust. 1 Ustawy środków prawnych i będzie domagać się:

 • zaniechania niedozwolonych działań;
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego.

Wskazuje się ponadto, iż sprawca poszczególnych czynów nieuczciwej konkurencji podlega odpowiedzialności karnej na zasadach określonych w Rozdziale 4 Ustawy, w tym karze aresztu lub grzywny.

 

Share via:

Comments are closed.

DARMOWA WYCENA